สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 2627 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
เว็บไซต์บริการ


  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

 สภาพทางสังคม

   การศึกษา

                   ๑.๑   โรงเรียนประถมศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประสุขมีทั้งสิ้น    แห่ง   ประกอบด้วย

                             ๑)   โรงเรียนบ้านประสุข   (ขยายโอกาสถึง  ม.๖)   ตั้งอยู่ที่บ้านโนนยาง   หมู่ที่ ๑๓ 

      ต.ประสุข   อ.ชุมพวง

                             ๒)   โรงเรียนวัดโชติการาม  (ขยายโอกาสถึง  ม.๓)  ตั้งอยู่ที่บ้านเขว้า   หมู่ที่    

                                  ต.ประสุข   อ.ชุมพวง

                             ๓)   โรงเรียนบ้านดอนลำดวน   ตั้งอยู่ที่บ้านดอนลำดวน   หมู่ที่  ๑๐  ต.ประสุข  

                                  อ.ชุมพวง

                             ๔)   โรงเรียนบ้านละโว้   (ขยายโอกาสถึง  ม.๖)   ตั้งอยู่ที่บ้านละโว้   หมู่ที่     

                                  ต.ประสุข   อ.ชุมพวง

                             ๕)   โรงเรียนบ้านขามขุนร่มประชาสามัคคี   ตั้งอยู่ที่บ้านขุนร่ม   หมู่ที่   

                                  ต.ประสุข  อ.ชุมพวง

                             ๖)   โรงเรียนอาสนาราม (เปล่งอุปถัมภ์)  ตั้งอยู่ที่บ้านแท่น   หมู่ที่  ๑๑  ต.ประสุข  

                                  อ.ชุมพวง

                   ๑.๒   ห้องสมุดประชาชนจำนวน    แห่ง

                   ๑.๓   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    แห่ง  

๑)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขว้า  ตั้งอยู่ที่บ้านเขว้า  หมู่ที่    ต.ประสุข  อ.ชุมพวง

๒)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนยาง  หมู่ที่  ๑๓  ต.ประสุข อ.ชุมพวง

 

๑.๔   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)    แห่ง  

          ๑)   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลประสุข  ตั้งอยู่ที่

                บ้านเขว้า  หมู่ที่    ต.ประสุข  อ.ชุมพวง

 

   สาธารณสุข

                   ๒.๑   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบล / หมู่บ้าน       แห่ง

          ๑)   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขว้า  ตั้งอยู่ที่บ้านเขว้า  หมู่ที่   

               ต.ประสุข  อ.ชุมพวง          

          ๒)   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสุข  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนยาง  หมู่ที่  ๑๓ 

               ต.ประสุข  อ.ชุมพวง          

                   ๒.๒   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน        ๒๑    แห่ง

 

   อาชญากรรม

                    ตำบลประสุขอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรชุมพวง ประกอบกับแต่ละหมู่บ้าน   มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  และอาสาสมัครตำรวจบ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาทำให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย

   ยาเสพติด

                   ตำบลประสุขมีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่พอสมควร แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรชุมพวง  ประกอบกับแต่ละหมู่บ้าน   มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  และอาสาสมัครตำรวจบ้าน ร่วมถึงผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทำให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามลำดับ

 

   การสังคมสงเคราะห์

                   องค์การบริหารส่วนตำบลประสุขได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์  โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสานงานการทำบัตรผู้พิการให้ผู้พิการในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ   

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.24.113.182
คุณเข้าชมลำดับที่ 449,204

เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
งค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-756412
Email : prasuk.chumphuang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.