สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ
การบริการประชาชน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 2930 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
ข้อมูลทดสอบ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำประสุขได้ดำเนินการในการส่งเสริมประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อให้ความรู้ประมวลจริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข เพื่อให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรม
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เวลา 08.30 -16.30 น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 104 คน ประกอบไปด้วย ตัวแทนจากอำเภอ, โรงพยาบาลชุมพวง,ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง, หัวหน้าท้องถิ่นอำเภอชุมพวง, รพ.สต ทั้ง 2แห่งในตำบลประสุข, ตัวแทนจากโรงเรียนในพื้นที่ 6 โรงเรียน ตัวแทนชุมชน ผู้ใหญบ้านและกำนัน, อสมและตัวแทนประชาชนในตำบลประสุข ได้ร่วมกันเสนอปัญหาสุขภาพในพื้นที่ตำบลประสุข และจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ของตำบลประสุข โดยได้ข้อมูลปัญหาสุขภาพเพื่อนำมาจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและสุขภาพของคนในตำบลประสุข ทั้งหมด 14 หัวหข้อเรียงลำดับคะแนนของการให้ความสำคัญจากผู้เข้าร่วมประชาคม
 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชันและประพฤติมิชอบ และ "งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No gift Policy)     วันที่ 26 มกราคม 2566  นายก อบต.ประสุข ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ประสุข ได้ประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบ และ “งดรับ งดให้ของขวัญ  ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”  และได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบ และร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริต และ “งดรับ งดให้ของขวัญ  ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข  ตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุขทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต และ “งดรับ งดให้ของขวัญ  ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2566
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2566  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อปพร. จำนวน 60 คน ผลการฝึกอบรม ผ่าน 100%  
กิจจกรรมตรวจสารเสพติดภายในหน่วยงาน  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.ประสุข ร่วมกับ อำเเภอชุมพวง และ รพ.สต.ประสุข จัดกิจจกรรมตรวจสารเสพติดภายในหน่วยงาน  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน อบต.ประสุข จำนวน 73 คน  ผลการตรวจ - ไม่พบสารเสพติด
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 " ระหว่างวันที่ 21 -23 ธันวาคม 2565 (นครราชสีมา-ระยอง) ขอขอบคุณ วิทยากรวิทยากรจากท้องถิ่นอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา, ณ มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุง หมู่ 7 ตำบลเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง เรียนรู้เกี่ยวกับ เรื่อง "กลุ่มธนาคารขยะและสิ่งแวดล้อม ชุมชนสะอาดมีสุขภาวะดี และ กลุ่มเกษตรพื้นบ้านและปุ๋ยอินทรีย์ ต้นทุนอาหารสุขภาพผักปลอดสารพิษและกระบวนการผลิตพึ่งพาตนเอง” ,ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะโดยใช้กระบวนการโรสเสส เขตพื้นที่เทศบาล ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร:การทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  อบต.ประสุข จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข โดยมีประชาคมเข้าร่วม จำนวน 178 คน ซึ่งตัวแทนประชาคม ได้เสนอโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. โครงการทำรางระบายน้ำ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบจะได้สรุปโครงการเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา และเสนอต่อสภา อบต.ประสุข เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามขั้นตอนต่อไป 
  กิจกรรมต่อต้านคอรัปชัน  วันที่ 8 เมษายน 2565  นายก อบต.ประสุข ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ประสุข ร่วมกิจกรรมแสดงพลังร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2564 จัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 25645   สถานที่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข            2) โรงเรียนบ้านละโว้ ผู้เข้าร่วมอบรม อปพร./จิตอาสาภัยพิบัติ/ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านละโว้ 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 อบต.ประสุข โดยคณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ สมาชิก อปพร. ผู้นำชุมชนบ้านขุนร่ม ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยช่วยกันรื้อบ้านที่ถูกไฟไหม้ ของนางประเชิญ ขวัญหมั่น และได้มอบถุงยังชีพ พร้อมเงิน จากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน เป็นเงินจำนวน 8,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือการยังชีพเบื้องต้น
วันที่ 30 มีนาคม 2564 กองส่งเสริมการเกษตร อบต.ประสุข จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ศูนย์สาธิตการเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีตัวแทนเกษตรกรตำบลประสุข เข้าร่วมจำนวน 50 คน เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้
วันที่ 22 มี.ค. 64 กองสวัสดิการสังคม อบต.ประสุข จัดโครงการพัฒนาบทบาทสตรี โดยนำกลุ่มสตรีตำบลประสุขศึกษาดูงานที่ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ ทำให้เกิดรายได้และทุนหมุนเวียนในชุมชน         แชร์
โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี ประจำปี 2564 หลักสูตรการทำก้อนเห็ด วันที่ 23 ก.พ. 64 กองสวัสดิการสังคม อบต.ประสุข จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี ประจำปี 2564 หลักสูตรการทำก้อนเห็ด โดยมีประชาชนเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ เป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และสามารถทำเพื่อเป็นอาหารในครอบครัว เป็นการช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนได้
7 มกราคม 2564 อบต.ประสุข ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยออกคัดกรองและให้คำแนะนำประชาชนที่มีญาติมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
วันที่ 7 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ได้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 21 หมู่บ้าน โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19
อบต.ประสุข ตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน เพื่อป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ บริเวณสามแยกบ้านละโว้ ( ข้างหมวดการทางชุมพวง )
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 อบต.ประสุข จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ ถนนลาดยางสายบ้านละโว้ - บ้านเขว้า โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน อปพร. นักเรียนโรงเรียนบ้านละโว้ และจิตอาสาตำบลประสุขเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายแย้ม บุญโญปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอชุมพวง
โครงการอบรมอาชีพสตรี ประจำปี 2563 วันที่ 18 กันยายน 2563 อบต.ประสุข โดยกองสวัสดิการสังคมฯ จัดโครงการอบรมอาชีพสตรี ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้นางพรพิมล สรดอก บ้านโนนยาง มีตัวแทนกลุ่มสตรีทั้ง 21 หมู่บ้าน โดยมีการอบรมเกี่ยวกับการทำน้ำส้มควันไม้ การทำ EM Ball การทำน้ำสมุนไพร

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป
หัวข้อหลัก
ระบบสารสนเทศ Back Office
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
แผนจัดการความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ควบคุมภายใน
ระเบียบกฎหมาย
กฎหมายควรรู้
หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.172.111.47
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,709,209

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : prasuk.chumphuang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.