สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.242.67
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,232,062

การบริการประชาชน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
วันเดือนปีที่เข้าชม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
1415 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 14 เมษายน 2567  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปี 2567
โครงการเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลประสุขและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ เดิน 2 กม. วิ่ง 5.2 กม. ปั่น 18 กม.
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567 ผู้ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 16 ราย
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร : การผูกผ้าในงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2567 ณ ศาลาประชาคมบ้านเขว้า ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) วันที่ 5-7 มีนาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหาาส่วนตำบลประสุข เป็นหลักสูตรอบรม 3 วัน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ อปพร.ตำบลประสุข จำนวน 40 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครราชสีมา สาขาชุมพวง , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลชุมพวง, โรงพยาบาลชุมพวง, สถานีตำรวจภูธรชุมพวง และฝ่ายความมั่นคงอำเภอชุมพวง
กีฬาต้านยาเสพติด "ประสุขเกมส์" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567 เปิดสนามวันที่ 30 มีนาคม 2567 - 6 เมษายน 2567 โดยมีประชาชน จำนวน 21 หมู่บ้าน ส่งตัวแทนนักกีฬา ได้แก่ ฟุตบอบ ตระกร้อ วอลเล่ย์บอล เปตอง เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
วันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2566 ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ได้แก่่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขว้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนยาง
         เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ได้จัดกิจกรรมอบรมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยมีนายวัชรพงษ์  พูนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน  35 คน เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565  รวมถึงแนวปฏิบัติ Dos & Don’t เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวแทงในการประพฤติตนทางจริยธรรม  เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติและเป็นแนวทางปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป
       เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข  ได้จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ตาม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยนายวัชรพงษ์  พูนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และมอบนโยบายดังกล่าวเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในการปฎิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน  35 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กองระบาดวิทยา กรมโรค รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ตุลาคม 2566 ติดเชื้อไวรัสซิกาทั่วประเทศ จำนวน  495 ราย โดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด 5 จังห หวัดจันทบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ และจังหวัดระยอง จังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ขอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้  สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นโรคที่สามารถติดต่อและ ร่เชื้อได้ โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการมีเพศสัมพันธ์ และการถ่ายเลือด
 พบผู้ป่วยชายไทยอายุ 16 ปี ป่วยโรคไข้เลือดออก  ช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566  บ้านสะแก หมู่ที่ 7   ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ. นครราชสีมา  กองสาธารณสุขและสิ่งล้อม  องค์การบริหาส่วนตำบลประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ได้ออกพ่นย่า สารเคมีเพื่อกำจัดพาหะของการเกิดโรคไข้เลือดออก 
ประชาสัมพันธ์  เกี่ยวกับโรคฉี่หนู
ขอความร่วมมือ เฝ้าระวัง ป้องกัน ไข้หวัดใหญ่  และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดหวัดใหญ่ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการกองทุนทุกท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2567 และขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการตามที่ได้รับเสนอมา และสรุปเงินงบประมาณประจำปี 2566 และสรุปแผนงานโครงการที่ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566  ในวันศุกร์ที่  6  ตุลาคม  ๒๕๖6   เวลา 09.๐0 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที  25สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมองคฺ์การบริหารส่วนตำบลประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
อบต.ประสุข ได้ออกพ่อนหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายพาหะของไข้เลือด ในโครงการป้องกันและรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกาในเขตตำบลประสุข งบประมาณประจำปี 2566  ออกพ่นทั้งตำลประสุข 
บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ได้จัดอบรมเพื่อฝึกปฏิบัติการลอยตัวเพื่อเอา ชีวิตรอด ในโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ในระหว่าง 11-12 กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบ ประมาณ 2566 ณ สระว่ายน้ำ วอเตอร์บี ตำบลโบถส์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเด็กนักเรียน ชั้นป.4 ในเขตให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลประสุข จำนวน 132 คน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป
หัวข้อหลัก
ระบบสารสนเทศ Back Office
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนจัดการความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ควบคุมภายใน
ระเบียบกฎหมาย
กฎหมายควรรู้
แบบสอบถาม
หัวข้อหลัก
ข้อมูลทดสอบ
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : saraban_06301710@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.