สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ
การบริการประชาชน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 2 ธันวาคม 2566
ข้อมูลทดสอบ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติ งปม.รายจ่ายประจำปี
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ประชาสัมพันธ์คำสั่ง/ประกาศ อบต.ประสุข
รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
แผนผังโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
ทำเนียบฝ่ายสภา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ
o3 อำนาจหน้าที่
o5 ข้อมูลการติดต่อ
o9 Social Network
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o33 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o1 โครงสร้าง
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 Q&A
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o18 E-Service
o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่
การบริการประชาชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อมูลทดสอบ
ข้อมูลทดสอบ
เมนูทางขวา
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
e-LAAS
e-Plan
LHR
INFO
SIS
facebook อบต.ประสุข
แผนที่ตั้ง อบต.ประสุข
1.ร้องเรียนด้วยตนเอง
2.ร้องเรียนทางไปรษณีย์
3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์
4.ร้องเรียนช่องทางออนไลน์
5.แผนผังขั้นตอนการร้องทุกข์
6. คู่มือการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
คู่มือการรับชำระภาษีป้าย
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประกาศ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ระเบียบวิธีการงบประมาณของ อปท.
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท.
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
ระเบียบการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.
ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ความรู้และระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
หัวข้อหลัก
ระบบสารสนเทศ Back Office
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
แผนจัดการความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ควบคุมภายใน
ระเบียบกฎหมาย
กฎหมายควรรู้
หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.206.13.203
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,015,525

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : saraban_06301710@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.