สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 ตุลาคม 2564


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

          ๑.  ด้านกายภาพ

                   ๑.๑  ที่ตั้ง

                   ตำบลประสุข   ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล   เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๓๙  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุขตั้งอยู่ที่หมู่    บ้านพะไล   ตำบลประสุข   ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอชุมพวง   มีระยะทางห่างจากอำเภอชุมพวงประมาณ  ๑๒  กิโลเมตร   และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครราชสีมา   ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  ๑๐๕  กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอข้างเคียงดังนี้

                   ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ                   ตำบลหนองหลัก           อำเภอชุมพวง

                   ทิศใต้                       ติดต่อกับ                   ตำบลท่าลาด               อำเภอชุมพวง

                                                                             ตำบลโบสถ์                อำเภอพิมาย

                   ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ                   ตำบลชุมพวง               อำเภอชุมพวง

                   ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ                   ตำบลดงใหญ่               อำเภอพิมาย

 

๑.๒   ลักษณะภูมิประเทศ                  

สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลประสุข   เป็นที่ราบลุ่มมีป่าไม้กระจายทั่วไป   มีลำน้ำเค็ม   ลำน้ำมาศและลำน้ำมูลไหลผ่าน   ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุขมีเนื้อที่โดยประมาณ  ๕๖  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  ๓๙,๗๑๐  ไร่   มีหมู่บ้านจำนวน  ๒๑  หมู่  

 

๑.๓   ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพอากาศโดยทั่วไปมี    ฤดู

                   -   ฤดูร้อน       ระยะเวลาประมาณ    เดือน   ตั้งแต่เดือนมีนาคม มิถุนายน

                   -   ฤดูฝน         ระยะเวลาประมาณ    เดือน   ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ตุลาคม

                   -   ฤดูหนาว      ระยะเวลาประมาณ    เดือน   ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน กุมภาพันธ์

 

๑.๔   ลักษณะของดิน

                   สภาพดินของตำบลประสุข  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนละเอียดมาก  ที่เกิดจากตะกอนลำน้ำ   ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก  การระบายน้ำไม่ดี   ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

 

๑.๕   ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข   จะมีทั้งแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ

เช่น   ลำน้ำ  ลำห้วย   บึง   หนองน้ำ  เป็นต้น   และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  เช่น  อ่างเก็บน้ำ  ฝายน้ำล้น  เป็นต้น  แหล่งน้ำที่มีไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค  และทำการเกษตรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข  มีดังต่อไปนี้

                             ๑.๕.๑   อ่างเก็บน้ำ   จำนวน    แห่ง

                                ๑)   อ่างเก็บน้ำห้วยบง   ตั้งอยู่หมู่ที่        มีพื้นที่ทำการเกษตรที่ได้รับประโยชน์

                                     จำนวนประมาณ  ๓,๕๐๐  ไร่

                             ๑.๕.๒   ฝายน้ำล้น   จำนวน    แห่ง

                                ๑)   ฝายคลองหัวช้าง   ตั้งอยู่หมู่ที่   ๑๕    มีพื้นที่ทำการเกษตรที่ได้รับประโยชน์

                                      จำนวนประมาณ   ๓,๑๐๐   ไร่

                                ๒)   ฝายบ้านขุนร่ม     ตั้งอยู่หมู่ที่          มีพื้นที่ทำการเกษตรที่ได้รับประโยชน์

                                     จำนวนประมาณ   ๕,๖๐๐   ไร่

                                ๓)   ฝายบ้านสำโรง     ตั้งอยู่หมู่ที่          มีพื้นที่ทำการเกษตรที่ได้รับประโยชน์

                                     จำนวนประมาณ   ๗,๘๐๐   ไร่

                                ๔)   ฝายบ้านทะยูง   ตั้งอยู่หมู่ที่     ๑๘     มีพื้นที่ทำการเกษตรที่ได้รับประโยชน์

                                     จำนวนประมาณ   ๕,๕๐๐   ไร่

                             ๑.๕.๓   บ่อน้ำตื้น                   จำนวน           ๙๐      แห่ง

                             ๑.๕.๔   สระน้ำ                     จำนวน           ๒๘      แห่ง

                             ๑.๕.๕   ประปา          

                                      ก)   ขนาดเล็ก             จำนวน                   แห่ง

                                      ข)   ขนาดกลาง           จำนวน                   แห่ง

                                      ค)   ขนาดใหญ่            จำนวน                   แห่ง

 

๑.๖   ลักษณะของไม้และป่าไม้

                             ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุขมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ  คือ  ป่าไม้และแหล่งน้ำ   ซึ่งป่าไม้มีลักษณะเป็นป่าโปร่งกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่

  

หัวข้อหลัก
ช่องทางร้องทุกข์
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบกฎหมาย
กฎหมายควรรู้
หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.231.243.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 586,658

 
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : prasuk.chumphuang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.