สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบ Back Office
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 89 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 8 มีนาคม 2564


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ งปม.รายจ่ายประจำปี
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
ทำเนียบฝ่ายสภา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายและกลยุทธ์โครงสร้างการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
แผนจัดการความรู้ (KM)
รายงานผลแผนจัดการความรู้ (KM)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
ระบบ Back Office
e-LAAS
e-Plan
LHR
INFO
SIS
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ในเครือข่าย
ปฎิทินกิจกรรม
เมนูทางขวา
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
1.ร้องเรียนด้วยตนเอง
2.ร้องเรียนทางไปรษณีย์
3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์
4.ร้องเรียนช่องทางออนไลน์
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
คู่มือการรับชำระภาษีป้าย
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ระเบียบวิธีการงบประมาณของ อปท.
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท.
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
ระเบียบการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.
ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การให้บริการ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ผลการประเมินความพึงพอใจ
รายงานการควบคุมภายใน
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 508,599

 
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : prasuk.chumphuang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.