สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.197.231.211
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,238,854

การบริการประชาชน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
วันเดือนปีที่เข้าชม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 1718 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 17 เมษายน 2567


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติ งปม.รายจ่ายประจำปี
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ประชาสัมพันธ์คำสั่ง/ประกาศ อบต.ประสุข
รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
แผนผังโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
ทำเนียบฝ่ายสภา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
o3 อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อ
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏฺิบัติงานของเจ้าหน้าที่
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรบุคคล
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 รายงานผลนโยบาย No Gift Policy
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสี่ยงการทุจริตประจำปี
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o1 โครงสร้าง
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
o6 Q&A
o13 E-Service
o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่
ผู้เยี่ยมชม
การบริการประชาชน
วันเดือนปีที่เข้าชม
เมนูทางขวา
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
e-LAAS
e-Plan
LHR
INFO
SIS
facebook อบต.ประสุข
แผนที่ตั้ง อบต.ประสุข
1.ร้องเรียนด้วยตนเอง
2.ร้องเรียนทางไปรษณีย์
3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์
4.ร้องเรียนช่องทางออนไลน์
5.แผนผังขั้นตอนการร้องทุกข์
6. คู่มือการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
คู่มือการรับชำระภาษีป้าย
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ระเบียบวิธีการงบประมาณของ อปท.
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท.
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
ระเบียบการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.
ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ความรู้และระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา
ข้อมูลทดสอบ
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หัวข้อหลัก
ระบบสารสนเทศ Back Office
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนจัดการความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ควบคุมภายใน
ระเบียบกฎหมาย
กฎหมายควรรู้
แบบสอบถาม
หัวข้อหลัก
ข้อมูลทดสอบ
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : saraban_06301710@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.