สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ
การบริการประชาชน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 2 ตุลาคม 2566
ข้อมูลทดสอบ


  หน้าแรก   ข่าวย้อนหลัง     รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
  การทาถังดักไขมันครัวเรือน  

     

 การทาถังดักไขมันครัวเรือน
ไขมันที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย หำกถูกระบำยลงสู่ธรรมชำติโดยไม่ได้ผ่ำนกำรบ้ำบัดจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพน้ำในแหล่งน้ำ เนื่องจำกชั นไขมันจะลอยปิดผิวหน้ำของระดับพื นผิวน้ำ ท้ำให้ออกซิเจนจำกอำกำศ ไม่สำมำรถละลำยถ่ำยเทลงสู่ชั นผิวน้ำด้ำนล่ำงได้ ยังผลให้ค่ำปริมำณออกซิเจนที่ละลำยอยู่ในน้ำมีระดับลดลง ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ทั งพืช สัตว์น้ำ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และยังส่งผลให้แหล่งน้ำและบริเวณโดยรอบเกิดควำมเสื่อมโทรมลง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบขยำยเป็นบริเวณกว้ำงขึ น นอกจำกนี ไขมันและน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำเสียยังไปขัดขวำงกำรท้ำงำนของเครื่องมือ เครื่องจักร และโครงสร้ำงของระบบบ้ำบัดน้ำเสีย ท้ำให้เกิดกำรอุดตันและขัดขวำงกำรท้ำงำนของระบบ ซึ่งเป็นสำเหตุให้ระบบบ้ำบัดน้ำเสีย มีประสิทธิภำพต่้ำลงกว่ำที่ได้รับกำรออกแบบและประเมินไว้
ผลกระทบของนามันและคราบไขมันต่อสิ่งแวดล้อม
กำรส่งเสริมให้มีกำรติดตั งถังดักไขมันในครัวเรือนจึงเป็นช่องทำงหนึ่งในกำรรักษำสภำพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ทำงน้ำในชุมชนเอง ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ำยและชุมชนสำมำรถด้ำเนินกำรได้เอง
รายละเอียดระบบถังดักไขมัน ชุมชนศาลาดิน
แบบที่ 1
ขนาด : 40 x 55 x 30 เซนติเมตร
ความจุนาเสีย : 17 ลิตร
อุปกรณ์ : 1. ถังQ BOX ขนำด 60 ลิตร จ้ำนวน 1 ใบ
2. ท่อ PVC ขนำด 1 นิ ว ยำวไม่น้อยกว่ำ 8 cm. จ้ำนวน 3 ท่อน
3. ข้อต่อ PVC ขนำด 1 นิ ว จ้ำนวน 2 ชุด
4. ข้องอ 90๐ ขนำด 1 นิ ว จ้ำนวน 1 ชิ น
5. ข้อต่อ 3 ทำง ขนำด 1 นิ ว จ้ำนวน 1 ชิ น
6. ตะกร้ำกรองเศษอำหำร จ้ำนวน 1 ใบ
7. วัสดุกรอง (กรวด,ทรำย,ถ่ำน,อื่นๆ)
ราคา : ประมำณ 379 บำท/ชุด (ไม่รวมรำคำวัสดุกรอง)
ข้อดี :
1. รำคำถูก
2. ง่ำยต่อกำรติดตั ง
3. ใช้พื นที่ในกำรติดตั งน้อย
ข้อเสีย :
1. โครงสร้ำงถังไม่แข็งแรง อำยุกำรใช้งำนน้อย
8. ซิลิโคนยำแนว
ถังดักไขมันครัวเรือนแบบที่ 1
ได้แบบมำจำกคุณฉลวย กะเหว่ำนำค จำกชุมชนบำงปลอกในกำรอบรมกำรท้ำถังดักไขมันครัวเรือนเมื่อเดือนกรกฎำคม 2554 คุณฉลวยได้อธิบำยหลักกำรท้ำงำนและแสดงวิธีกำรท้ำให้กับชุมชนเพื่อสำมำรถประกอบและติดตั งตำมครัวเรือนได้ด้วยตนเอง วัสดุที่เลือกใช้เป็นตัวถังคือกล่องQ BOX หรือกล่องอเนกประสงค์ที่หำซื อได้ตำมห้ำงสรรพสินค้ำทั่วไป จำกนั นน้ำแผ่นน้ำแผ่นไฟเบอร์แข็งมำตัดให้พอดีกับขนำดควำมกว้ำงของกล่องเพื่อจะท้ำเป็นฉำกกั นระหว่ำงพื นที่รับน้ำเสียจำกครัวเรือน และส่วนกรองน้ำ จำกนั นใช้ซิลิโคนยึดบอร์ดติดกับกล่องให้แน่น เจำะรูแล้วต่อระบบท่อและตะกร้ำกรองเศษอำหำรตำมแบบด้ำนบน ใส่วัสดุกรองลงในกล่องแล้วปิดฝำ พร้อมส้ำหรับกำรติดตั ง
ชุมชนได้ท้ำกำรศึกษำถึงข้อดี-ข้อเสียของถังดักไขมันครัวเรือนแบบที่ 1 ทั งในระหว่ำงกำรขั นตอนกำรประกอบ กำรติดตั ง หลังกำรติดตั ง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ พบว่ำถึงแม้จะมีข้อดีหลำยอย่ำง เช่น รำคำถูก ง่ำยต่อกำรติดตั งและใช้พื นที่ในกำรติดตั งน้อย แต่ข้อเสียที่ส้ำคัญคือส่วนของฉำกกั นระหว่ำงโซนรับน้ำกับโซนกรองน้ำซึ่งไม่มีควำมแข็งแรง ซิลิโคนไม่สำมำรถยึดเกำะบอร์ดติดกับถังได้แน่นหนำและยึดเกำะไม่ได้นำน บำงถังเกิดกำรหลุดตั งแต่ยังไม่ได้ติดตั งในครัวเรือน อีกประกำรคือกล่องQ BOX ที่ใช้เป็นตัวถัง ไม่สำมำรถหำซื อได้ตำมร้ำนค้ำในชุมชน ต้องขับรถออกไปซื อที่ห้ำงสรรพสินค้ำในตัวเมือง ซึ่งท้ำให้ต้นทุนกำรผลิตเพิ่มขึ นรวมถึงใช้เวลำเพิ่มมำกขึ น จึงท้ำกำรเก็บข้อมูลทั งหมดไว้เพื่อท้ำกำรแก้ไขและพัฒนำต่อไป
แบบที่ 2
ขนาด : 25 x 60* x 42 เซนติเมตร
(* ควำมยำวอำจเพิ่มขึ นตำมควำมยำวของท่อเชื่อมระหว่ำงถัง)
ความจุนาเสีย : 14.7 ลิตร
อุปกรณ์ : 1. ถังพลำสติก ขนำด 20 ลิตร (42cm *25cm) จ้ำนวน 2 ใบ
2. ท่อ PVC ขนำด 1 นิ ว ยำวไม่น้อยกว่ำ 8 cm. จ้ำนวน 4 ท่อน
3. ข้อต่อ PVC ขนำด 1 นิ ว จ้ำนวน 3 ชุด
4. ข้องอ 90๐ ขนำด 1 นิ ว จ้ำนวน 1 ชิ น
5. ข้อต่อ 3 ทำง ขนำด 1 นิ ว จ้ำนวน 1 ชิ น
6. ตะกร้ำกรองเศษอำหำร จ้ำนวน 1 ใบ
7. วัสดุกรอง (กรวด,ทรำย,ถ่ำน,อื่นๆ)
ราคา : ประมำณ 234 บำท/ชุด (ไม่รวมรำคำวัสดุกรอง)
ข้อดี : 1. แข็งแรง ทนทำน อำยุกำรใช้งำนนำน
2. ง่ำยต่อกำรติดตั ง
3. วัสดุที่ใช้ หำได้ในท้องถิ่น
ข้อเสีย :
1. ใช้พื นที่ในกำรติดตั งมำกกว่ำแบบที่ 1
2. รับปริมำณน้ำเสียได้น้อยกว่ำแบบที่ 1
ถังดักไขมันครัวเรือนแบบที่ 2
จำกที่ชุมชนได้ท้ำกำรศึกษำถึงข้อดี-ข้อเสียของถังดักไขมันครัวเรือนแบบที่ 1 แล้ว พบว่ำปัญหำที่ส้ำคัญคือเรื่องของฉำกกั นที่ไม่แข็งแรง ชุมชนจึงคิดแก้ปัญหำโดยที่จะตัดในส่วนของฉำกกั นออก แล้วแยกส่วนของระบบรับน้ำกันบระบบกรองน้ำออกจำกกัน โดยกำรเปลี่ยนจำกกำรใช้กล่องQ BOX มำเป็นถังสีขนำด 20 ลิตร จ้ำนวน 2 ถัง ซึ่งเป็นวัสดุที่หำซื อได้ง่ำยในชุมชน รำคำเพียงแค่ถังละ 50 บำท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็ยังรำคำถูกกว่ำกล่องQ BOX 1 ใบ และด้วยกำรที่ใช้ถังสี 2 ใบเพื่อแยกระบบรับน้ำกับระบบกรองน้ำออกจำกกัน จึงท้ำให้ไม่จ้ำเป็นต้องใช้ฉำกกั น โครงสร้ำงโดยรวมของถังมีควำมแข็งแรงขึ นกว่ำเดิมมำก อีกทั งยังสำมำรถเลือกติดแบบแยกกันได้ เช่น บำงที่อำจติดถังดักไขมันอย่ำงเดียว หรือติดถังกรองอย่ำงเดียวก้อได้ เพรำะถังสำมำรถแยกออกจำกกันได้
แต่อย่ำงไรก็ดี ถึงแม้รำคำต่อหน่วยจะถูกกว่ำแบบที่ 1 ก็ตำมด้วยข้อจ้ำกัดด้ำนขนำดของถัง ท้ำให้สำมำรถจุน้ำเสียได้น้อยกว่ำแบบที่ 1 ซึ่งหำกต้องกำรเพิ่มควำมจุของระบบ สำมำรถท้ำได้ โดยกำรเพิ่มขนำดของถังทั ง 2 ใบ แต่นั่นหมำยควำมว่ำต้องใช้พื นที่ติดตั งเพิ่มขึ นตำมไปด้วยเช่นกัน แต่หำกมองในด้ำนของคุณภำพและระยะเวลำกำรใช้งำน แบบที่ 2 จะมีควำมทนทำน อำยุกำรใช้งำนนำนกว่ำมำก อีกทั งกำรประกอบและติดตั งง่ำย เหมำะส้ำหรับท้ำและใช้ในครัวเรือน
หลักการทางานของบ่อดักไขมัน
1) น้ำเสียจะผ่ำนเข้ำมำที่ตะแกรงดักเศษอำหำร ซึ่งท้ำหน้ำที่แยกเศษอำหำรที่ปะปนมำกับน้ำเสีย
2) น้ำเสียจำกขั นตอนแรกจะไหลผ่ำนมำยังส่วนดักไขมัน โดยไขมันที่แยกตัวออกจำกน้ำเสียจะลอยขึ นเป็นชั นเหนือน้ำ
3) น้ำเสียที่อยู่ใต้ชั นไขมันจะไหลเข้ำสู่ถังบ้ำบัดขั นต่อไป ก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบำยน้ำสำธำรณะ
ภาพแสดงการทางานของระบบ
การดูแลรักษาบ่อดักไขมัน
1) ต้องติดตะแกรงดักขยะและหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้หน้ำตะแกรงออกอย่ำงสม่้ำเสมออย่ำงน้อยทุกวัน
2) ต้องไม่เอำตะแกรงดักขยะออก แล้วปล่อยให้เศษขยะเข้ำไปในบ่อดักไขมัน
3) ต้องหมั่นตักไขมันออกจำกบ่อดักไขมันอย่ำงน้อยทุกสัปดำห์ โดยใส่ภำชนะที่ปิดมิดชิดและให้เทศบำลน้ำไปก้ำจัด หรือน้ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ
4) ล้ำงถังดักไขมันอย่ำงสม่้ำเสมออย่ำงน้อยทุก 6 เดือน
แบบที่ 3
ขนาด : 80 x 180* x 90 เซนติเมตร
(* ควำมยำวอำจเพิ่มขึ นตำมควำมยำวของท่อเชื่อมระหว่ำงถัง)
ความจุนาเสีย : 0.325 m3
อุปกรณ์ : 1. วงบ่อ ø 80 cm. จ้ำนวน 4 วง
2. ท่อ PVC ขนำด 2 นิ ว ยำวไม่น้อยกว่ำ 30 cm. จ้ำนวน 2 ท่อน
3. ข้องอ 90๐ ขนำด 2 นิ ว จ้ำนวน 1 ชิ น
4. ข้อต่อ 3 ทำง ขนำด 2 นิ ว จ้ำนวน 1 ชิ น
5. วัสดุกรอง (กรวด,ทรำย,ถ่ำน,อื่นๆ)
6. ซีเมนต์ส้ำหรับยำแนว (บำงกรณีอำจเทพื นบ่อด้วย)
7. ฝำปิดซีเมนต์
ราคา : ประมำณ 1,230 บำท/ชุด(ไม่รวมรำคำวัสดุกรอง)
ข้อดี : 1. แข็งแรง ทนทำน อำยุกำรใช้งำนนำน
2. รับน้ำเสียจำกครัวเรือนได้มำก
ข้อเสีย : 1. งบประมำณต่อหน่วยสูง
2. ใช้พื นที่ในกำรติดตั งมำก
3. กำรติดตั งต้องฝังอยู่ในดินและอยู่สูงกว่ำระดับพื นที่รับน้ำ
4. ใช้แรงงำนและเวลำในกำรติดตั งมำก
ถังดักไขมันครัวเรือนแบบที่ 3
เป็นถังดักไขมันที่ได้แบบมำจำกคุณฉลวย กะเหว่ำนำค จำกชุมชนบำงปลอกเช่นเดียวกับแบบที่ 1 ลักษณะและกำรท้ำงำนของระบบเหมือนกับถังดักไขมันครัวเรือนแบบที่ 2 แต่มีขนำดใหญ่กว่ำ เป็นระบบที่มีควำมคงทนถำวร ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ เพรำะตัวถังท้ำจำกวงบ่อ 2 ชั นทั ง 2 ถัง รองพื นและยำแนวด้วยซีเมนต์ ปิดด้ำนบนด้วยฝำปิดซีเมนต์ท้ำให้มีควำมแข็งแรงทนทำน เพิ่มขนำดของท่อทั งระบบเป็น 1.5 นิ ว หรือ 2 นิ วขึ นอยู่กับปริมำณน้ำเสียครัวเรือน สำมำรถรับน้ำเสียจำกครัวเรือนได้ประมำณ 325 ลิตร(ดังระบบตัวอย่ำงด้ำนบน) และสำมำรถเพิ่มหรือลดได้โดยเปลี่ยนขนำดของวงบ่อ นอกจำกนี ยังสำมำรถเลือกติดตั งได้ทั งระบบเปิด(ตำมหลักกำรของตัวอย่ำงด้ำนบน) และระบบปิด(แบบบ่อเกรอะ) ระบบนี จึงเหมำะส้ำหรับครัวเรือนที่มีสมำชิกหลำยคน หรืออุตสำหกรรมครัวเรือนต่ำงๆ
ข้อดีอีกประกำรของระบบนี คือ สำมำรถรับน้ำได้จำกทุดจุดของบ้ำน ไม่ใช่แค่น้ำทิ งภำยในครัวเพียงอย่ำงเดียว โดยกำรต่อท่อรวมเข้ำมำยังตัวระบบ แต่ถึงแม้จะมีควำมทนทำนและรับน้ำเสียได้มำกกว่ำระบบอื่น แต่ข้อเสียของระบบนี คือต้องใช้พื นที่ในกำรติดตั งมำก ไม่สำมำรถติดตั งในตัวบ้ำนได้ จึงเหมำะกับบ้ำนที่มีกำรยกพื นสูง หำกเป็นบ้ำนชั นเดียวต้องฝังระบบนี ลงไปในดิน ให้ต่้ำกว่ำจุดที่ใช้น้ำเพื่อให้น้ำทิ งไหลเข้ำสู่ระบบ รวมถึงท่อน้ำออกต้องอยู่สูงกว่ำแหล่งน้ำที่จะปล่อยน้ำออกไปด้วย จึงจะปล่อยน้ำออกได้ อีกทั งยังต้องใช้แรงงำนและเวลำในกำรติดตั งมำก รวมถึงงบประมำณที่มำกขึ นด้วยเช่นกัน
แบบถังดักไขมันล่าสุดที่จะปรับปรุงในปี2557
จำกที่ชุมชนได้ทดลองติดตั งถังดักไขมันข้ำงต้นไปจ้ำนวนหนึ่งแล้ว พบว่ำผู้ใช้งำนมีปัญหำกับระบบกรอกในถังที่ 2 เนื่องจำกเป็นระบบกรอกงหิน กรวด ทรำย ซึ่งมีน้ำหนักมำก ท้ำให้เคลื่อนย้ำยและท้ำควำมสะอำดล้ำบำก อีกทั งเมื่อใช้ไประยะหนึ่ง ทรำยจะจับตัวกันแน่นท้ำให้เกิดกำรอุดตันได้ง่ำย
ชุมชนจึงท้ำกำรปรับระบบใหม่ให้เป็นระบบดักไขมัน 2 ชั น ตำมแผนภำพระบบด้ำนล่ำง
หลักการทางานของบ่อดักไขมัน
1) น้ำเสียจะผ่ำนเข้ำมำที่ตะแกรงดักเศษอำหำร ซึ่งท้ำหน้ำที่แยกเศษอำหำรที่ปะปนมำกับน้ำเสีย
2) น้ำเสียจำกขั นตอนแรกจะไหลผ่ำนมำยังส่วนดักไขมัน โดยไขมันที่แยกตัวออกจำกน้ำเสียจะลอยขึ นเป็นชั นเหนือน้ำ
3) น้ำเสียที่อยู่ใต้ชั นไขมันจะไหลเข้ำสู่ถังบ้ำบัดขั นต่อไป ก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบำยน้ำสำธำรณะ
ภำพแสดงระบบกำรท้ำงำน
นอกจำกนี ถังเดิมที่ติดตั ง เป็นระบบเชื่อมถังแบบไม่สำมำรถถอดได้ ซึ่งไม่สะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยเพรำะเมื่อเคลื่อนย้ำยต้องท้ำพร้อมกันทั ง 2 ถัง จึงท้ำกำรปรับให้เป็นระบบที่สำมำรถถอดแยกถังได้ เพื่อสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยและท้ำควำมสะอำด
ขนาด : 30 x 70* x 50 เซนติเมตร (* ควำมยำวอำจเพิ่มขึ นตำมควำมยำวของท่อเชื่อมระหว่ำงถัง)
ความจุนาเสีย : 50 ลิตร
อุปกรณ์ : 1. ถังพลำสติก ขนำด 30 ลิตร (42cm *30cm) จ้ำนวน 2 ใบ
2. ท่อ PVC ขนำด 1 นิ ว ยำวไม่น้อยกว่ำ 8 cm. จ้ำนวน 6 ท่อน
3. ข้อต่อ PVC ขนำด 1 นิ ว จ้ำนวน 3 ชุด
4. ข้องอ 90๐ ขนำด 1 นิ ว จ้ำนวน 2 ชิ น
5. ข้อต่อ 3 ทำง ขนำด 1 นิ ว จ้ำนวน 1 ชิ น
6. ตะกร้ำกรองเศษอำหำร จ้ำนวน 1 ใบ
วิธีการประกอบถังดักไขมัน
1. ท้ำกำรวัดแล้วมำร์คจุดที่ต้องกำรและเจำะและรูขนำด 1 นิ ว ท้ำเหมือนกันทั งสองถัง
2. ประกอบด้วยต่อตรงเกลียวนอกและเกลียวใน 1 นิ วทั งสองถังและต่อด้วยท่อ 1 นิ วยำว 7 ซม.ประสำนทั งสองถังเข้ำด้วยกัน
3. ตัดท่อขนำด 1 นิ วยำว 25 ซม. 1 ท่อนและ 7 ซม. 1 ท่อน ต่อเข้ำกับของอขนำด 1 นิ วและประกอบเข้ำกับข้อต่อตรงเกลียวนอกภำยในถังที่หนึ่งเพื่อท้ำเป็นตัวดักไขมัน
4. เจำะรูถังที่สองขนำด 1 นิ วและประกอบด้วยต่อตรงเกลียวนอกและเกลียวในเป็นท่อน้ำทิ งลดระดับลงจำกระดับถังที่หนึ่ง
5. ตัดท่อขนำด 1 นิ วยำว 7 ซม.ประกอบกับข้องอขนำด 1 นิ วและต่อท่อ 1 นิ ว เพื่อเป็นท่อน้ำทิ ง(ขั นตอนนี จะไปท้ำที่สถำนที่จริงปรังปรุงตำมสถำนที่)
6.เจำะรูฝำขนำด 6 นิ วถังที่หนึ่ง เพื่อวำงตระกล้ำกรองเศษอำหำร
7. น้ำไปติดตั งยังครัวเรือน

ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
วันที่ประกาศ : 2561-08-20

หัวข้อหลัก
ระบบสารสนเทศ Back Office
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
แผนจัดการความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ควบคุมภายใน
ระเบียบกฎหมาย
กฎหมายควรรู้
หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.214.184.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,849,636

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : saraban_06301710@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.