สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.95.36
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,324,755

การบริการประชาชน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
วันเดือนปีที่เข้าชม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567


  หน้าแรก        รายละเอียด 

รายละเอียด
ลิงค์  
หัวข้อ o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียด

นโบบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          โดยที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมั่นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข จะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข จึงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

     ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

     ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

     ข้อ ๓ ในประกาศนี้

     “องค์การบริหารส่วนตำบล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

     “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงกฎหมายลำดับรองและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ทะเบียนรถยนต์ รวมถึงข้อมูลทางชีวมิติ เช่น ใบหน้า ลายนิ้วมือ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

     “เจ้าของข้อมูล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แต่ไม่ใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูลหรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเอง

     ข้อ ๔ ข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย จะต้องเป็นไปเพื่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประสุขขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน

     ข้อ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

     ข้อ ๖ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยเจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว

     ข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ต้องดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน

     ข้อ ๘ ในกรณีที่มีการว่าจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลภายนอกดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลประสุขต้องพิจารณาดำเนินการโดยใช้ความระมัดระวัง และมีมาตรการอย่างเหมาะสมในการกำกับดูแลและควบคุมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     ข้อ ๙ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ต้องจัดให้มีช่องทางในการติดต่อจากเจ้าของข้อมูลเพื่อตรวจสอบหรือร้องขอ ให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะร้องขอเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนและสามารถร้องขอ ให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ตรงตามความเป็นจริงได้

     ข้อ ๑๐ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ดำเนินการดังนี้

     (๑) มอบหมายหรือแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ทำหน้าที่ผู้ประสานงานโดยตรงตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศฉบับนี้ และ แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุขเพื่อทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีการมอบหมายหรือแต่งตั้งผู้ประสานงาน ให้ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ประสานงาน

     (๒) ทบทวนลักษณะการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากพบว่ามีการปฏิบัติที่ อาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประสุขดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปและแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุขทราบ

     (๓) กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

         จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

                                                               องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

 

หัวข้อหลัก
ระบบสารสนเทศ Back Office
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนจัดการความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ควบคุมภายใน
ระเบียบกฎหมาย
กฎหมายควรรู้
แบบสอบถาม
หัวข้อหลัก
ข้อมูลทดสอบ
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : saraban_06301710@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.